PASHNA-Lifeguard-Saving-And-Rescue-Solutions-United-Kingdom-Flag-Circle-Hero-Icon

GDPR – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

PASHNA-Lifeguard-GDPR-Personal-Data-Protection-Policy

1. Εισαγωγή.

Οι όροι χρήσης προστασίας των προσωπικών δεδομένων απευθύνονται σε κάθε άτομο που εισέρχεται σε σελίδες του ιστοτόπου. Η χρήση του ιστοτόπου υποδηλώνει ότι αποδέχεστε τους εν λόγω όρους και συνεχίζεται την προσπέλαση εντός του ιστοτόπου. Ο ιστότοπος ανήκει στην εταιρεία: “ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. (Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής)”, εφεξής: “ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.”.

 

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Προοίμιο – Βασικοί Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων:

2.1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”), το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, σε αριθμό ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη φυσιολογική, σωματική, ψυχολογική, γενετική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.2. Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, μεταβολή, αποθήκευση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

2.3. Υποκείμενο: υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται δυνάμει μίας ή περισσότερων ιδιοτήτων με τη ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. (π.χ. ενεργός πελάτης, ανενεργός πελάτης, δυνητικός πελάτης, χρήστης, συνεργάτης, προμηθευτής, ή και κάποιος συνδυασμός των προηγούμενων ιδιοτήτων) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω συναλλακτικής σχέσης ή/ και ιδιότητας.

2.4. Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. (Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής. Αισχύλου 4, 185 33, Καστέλλα, Πειραιάς, (+30) 210 42 83 096, (+30) 210 42 84 763, info@pashna.gr, www.pashna.gr.

 

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

4.1. Τα βασικά προσωπικά δεδομένα τα οποία δύναται να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., είναι τα εξής:

4.1.1. Ονοματεπώνυμο.

4.1.2. Σταθερό τηλέφωνο.

4.1.3. Κινητό τηλέφωνο.

4.1.4. Ημερομηνία Γέννησης.

4.1.5. Φύλο.

4.1.6. Γεωγραφική περιοχή διαμονής.

4.1.7. E-mail.

4.1.8. Επάγγελμα.

4.2. Σε μερικές από τις ακόλουθες περιπτώσεις η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., δύναται να συλλέγει ή/και να επεξεργάζεται και μερικά δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα:

4.2.1 Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στo: (e-shop).

4.2.2. Για την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και επικοινωνία (profiling) του υποκειμένου. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή παροχή πρότασης συνεργασίας που πληροί τις ιδιαίτερες ανάγκες του υποκειμένου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου πώλησης ή/ και εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά, η κατάρτιση της οικονομοτεχνικής ανάλυσης των παροχών Ναυαγοσωστικής κάλυψης για λουτρικές εγκαταστάσεις (παραλίες) ή και κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), έτσι ώστε να προκύψει η τελική προσφορά -πρόταση συνεργασίας που θα επιδοθεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις ή/ και τμήματα της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.

4.2.3. Για την εγγραφή του υποκειμένου στους διάφορους μηχανισμούς πληροφόρησης, σχετικά με προσφορές, εκπτώσεις, νέα προγράμματα, εταιρικά νέα της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. και λοιπές ενημερώσεις (π.χ. ενημέρωση ανανέωσης διπλώματος Ναυαγοσώστη). Οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δύναται να είναι είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων μαζικής επικοινωνίας (Newsletter), είτε μέσω μηνυμάτων άμεσου κειμένου (Viber, SMS, κ.ά.), είτε μέσω άλλων εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. CRM Newsletter tool, κ.ά.).

4.2.4. Για τη διαφύλαξη λοιπών εννόμων συμφερόντων και την εν γένει προστασία των φυσικών, νομικών προσώπων και αγαθών.

4.2.5. Τα εν λόγω δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα που δύναται να συλλεγούν είναι τα ακόλουθα:

4.2.5.1. Επάγγελμα.

4.2.5.2. Επιλογές ψυχαγωγίας, διασκέδασης και λοιπών δραστηριοτήτων (χόμπι).

4.2.5.3. Σπουδές.

4.2.5.4. Ξένες γλώσσες.

4.2.5.5. Σεμινάρια και λοιπές δεξιότητες.

4.2.5.6. Social Media.

4.2.5.7. Άδειες μηχανοκίνητων οχημάτων (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανάκι, κ.ά.).

4.2.5.8. Άδειες θαλάσσιων εξωλέμβιων και εσωλέμβιων μηχανών (π.χ. ταχύπλοο σκάφος, Jet Ski [μοτοποδήλατο θαλάσσης], κ.ά.).

4.2.5.9. Επιθυμητή γεωγραφική περιοχή εργασίας.

4.2.5.10. Προϋπηρεσία και εργοδότες.

4.2.5.11. Κατοχή λοιπών πιστοποιήσεων και αδειών (π.χ. δίπλωμα Ναυαγοσώστη λουτρικών εγκαταστάσεων [παραλίας], κ.ά.).

4.2.5.12. Username.

4.2.5.13. Passwords.

4.2.5.14. Cookies ιστοτόπου (δείτε αναλυτικότερα στο εδάφιο: “11” του παρόντος).

4.2.5.15. Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address), δεδομένα τοποθεσίας (Geolocation) ή/και άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία.

4.2.5.16. Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης στους φυσικούς χώρους της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά τον Νόμο σημάνσεις. Μάθετε εδώ περισσότερα.

4.3. Επίσης στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., εταιρείας, ενδέχεται να φωτογραφήσει ή/ και βιντεοσκοπήσει φυσικά πρόσωπα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στελέχη της, ναυαγοσώστες, συνεργάτες, πελάτες, επισκέπτες περιπτέρων, promoters, κ.ά., είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη του συνόλου των παρευρισκόμενων και συμφωνείται ότι σε εφαρμογή του G.D.P.R.*, ο αποδεχόμενος τo παρέχει τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και ειδικότερα τη χρήση της εικόνας του, είτε σε φωτογραφία είτε σε βίντεο προς ανάρτηση σε διάφορα ιδιόκτητα αλλά και εξωτερικά συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.

 

5. Σκοπός επεξεργασίας και νόμιμη βάση.

Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή σύνολο στοιχείων που έχουν δηλώσει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μέσω φορμών επικοινωνίας ή/ και συλλογής στοιχείων) ή αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για έννομους λόγους (που αναλύονται παρακάτω αναλυτικότερα), στατιστικούς λόγους αλλά και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

 

6. Έννομα συμφέροντα υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτων, κατά περίπτωση και όταν η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον.

6.1. H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες.

6.2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εκάστοτε συμβατικών σχέσεων συνεργασίας, όπως απορρέουν από (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R. – 2016/679) της Ε.Ε.) και πιο συγκεκριμένα η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα κυρίως για τους κάτωθι λόγους:

6.2.1. Για τη ταυτοποίηση του υποκειμένου, τόσο στο στάδιο της προσυμβατικής όσο και στο στάδιο της συμβατικής σχέσης και συμφωνίας.

6.2.2. Για τη διαφύλαξη βασικών εννόμων συμφερόντων και την εν γένει προστασία των φυσικών, νομικών προσώπων και αγαθών.

6.2.3. Για τη τήρηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που απορρέουν σύννομα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.

6.2.4. Για τις διαδικασίες ορθής τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων και την διατήρηση της επικοινωνίας με το υποκείμενο.

6.2.5. Για την ορθή τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.

6.2.6. Για τη συμμόρφωση κάλυψης των νομικών υποχρεώσεων και των δύο συμβεβλημένων μερών.

6.2.7. Για την τήρηση των υποχρεώσεων προς τον μεταφορέα και το διανομέα ενέργειας όπως αυτές ορίζονται στο οικείο νομικό πλαίσιο.

6.2.8. Για την αξιολόγηση του τυχόν πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. μέσα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.

6.2.9. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τυπικών υποχρεώσεων, είτε οικονομικής φύσεως (οφειλές), είτε άλλης υποκειμενικής -ποιοτικής φύσεως και κατ επέκταση τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης αυτών των υποχρεώσεων από το πελάτη.

6.2.10. Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των ερευνών ικανοποίησης των πελατών.

6.3. Πέραν των ανωτέρω σκοπών, η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. δύναται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για τους παρακάτω σκοπούς:

6.3.1. Για την προώθηση υπηρεσιών με σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών.

6.3.2. Για τη παροχή μεταπωλητικών υπηρεσιών.

6.3.3. Για την εύρεση και εξυπηρέτηση δυνητικών πελατών.

6.3.4. Για την επικοινωνία ζητημάτων που αφορούν στους χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (για διαδικασίες ενημέρωσης όσον αφορά την ανανέωση διπλωμάτων ή/ και αδειών Ναυαγοσωστικών υπηρεσιών).

 

7. Συμπληρωματικές νομικές βάσεις επεξεργασίας.

Η Εταιρεία, πέραν των ανωτέρω, μπορεί να προβαίνει και σε συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, εφόσον πληρούνται κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

7.1. Έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α.) του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R. – 2016/679) της Ε.Ε.).

7.2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (στ.) του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R. – 2016/679) της Ε.Ε.). Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. περιορίζει τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, μόνον σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Περαιτέρω, πρόθεση της Εταιρείας είναι να μην συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ανίκανων δικαιοπρακτικά ενηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες ή δικαιοπρακτικά ανίκανοι ενήλικοι του ιστοτόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

7.3. Είναι απαραίτητη η εκπλήρωση απαιτήσεων που ορίζει το (Άρθρο 4 (3)) του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 71_2020 περί Διατάξεων λειτουργίας Ναυαγοσωστικών σχολών, αναφορικά με την τήρηση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αρχείο αλλά και σε σχετικό μητρώο επιδόσεων εκπαιδευόμενου.

 

8. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

8.1. Για εκείνο το χρονικό διάστημα το οποίο η ισχύουσα Νομοθεσία επιτάσσει τη διατήρηση των δεδομένων, έτσι ώστε να εκπληρώνονται υποχρεώσεις έναντι φορολογικών, διοικητικών ή άλλων εποπτικών αρχών.

8.2. Για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το υποκείμενο παραμένει πελάτης ή διατηρεί κάποιου άλλους είδους συναλλακτική ή/ και συμβατική σχέση με τη ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.

8.3. Σε περίπτωση διακοπής της πάσης φύσεως συναλλακτικής σχέσης του υποκειμένου με τη ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στη βάση της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. για επιπλέον 5 έτη από τη λήξη της συμβατικής σχέσης των ανωτέρω μερών. Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. δύναται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα υποκειμένων ακόμα και μετά από τα 5 έτη από τη λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ τους, σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη πρώτη. Ενδεικτικά, σε περίπτωση που βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. ή οποιαδήποτε άλλης εξουσιοδοτημένες και συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που αφορά άμεσα ή έμμεσα το υποκείμενο. Έτσι, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι και την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

8.4. Έως τη χρονική στιγμή που το υποκείμενο δε διατηρεί ενεργή συναλλακτική ή/και συμβατική σχέση με τη ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. και παράλληλα δηλώσει την έγγραφη εναντίωση του για κατοχή των προσωπικών του δεδομένων από τη ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. με έγγραφο τρόπο Opt-Out και Unsubscribe.

 

9. Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων.

9. 1. Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα, σε εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη που νομιμοποιούνται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα υποκειμένων (πελατών, συνεργατών, εκπαιδευτών, κ.ά.), για συγκεκριμένες χρήσεις σε Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου (σχετικά με τη παροχή απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τη βασική συμβατική μας σχέση με το υποκείμενο, πχ αποστολή μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας, κ.ά.). Ενδεικτικά οι αρχές αυτές δύναται να είναι οι κάτωθι:

9.1.1. ΕΣΝΕ (Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος).

9.1.2. Λιμενικές Αρχές/ Λιμεναρχεία (κατά περίπτωση ανάλογα με την άσκηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή/ και διενέργειας εξετάσεων ή/ και ελέγχων).

9.1.2.1.Λόγο του ότι όσον αφορά το πεδίο της Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή/ και εξετάσεων, μοναδικοί αρμόδιοι φορείς που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ανά πάσα στιγμή είναι το Λιμεναρχείο και η ΕΣΝΕ σε περίπτωση ελέγχου.

9.1.3. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.1.5. Συνεργάτες της Εταιρείας (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνεργάτες, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτικές εταιρείας, νομικοί σύμβουλοι, κ.ά, με σκοπό τη διενέργεια συμβάσεων υπεργολαβίας, διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες όπως η εταιρεία Τειρεσίας, προκειμένου να ελέγξουμε την πιστοληπτική ενός υποκειμένου κ.ά.).

9.2. Σε αυτό το σημείο να καταστήσουμε σαφές πως η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. για κανένα λόγο χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων (χρηστών, πελατών, συνεργατών, ναυαγοσωστών, εκπαιδευτών, κ.ά.), δεν αποκαλύπτει, δεν δημοσιοποιεί, δεν διαβιβάζει, δεν διαθέτει προς πώληση τα προσωπικά δεδομένα τους, σε άλλα μη εξουσιοδοτημένα ή μη συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί της προστασία των προσωπικών δεδομένων (G.D.P.R. Compliance Part), φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα.

 

10. Τα δικαιώματά σας και αίτηση διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (φόρμα επικοινωνίας).

10.1. Στο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο, υπάρχουν μία σειρά από δικαιώματα βάσει των διατάξεων του Νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, υφίσταται το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων μετά από διαβούλευση, ώστε να διερευνηθεί εάν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

10.2. Το υποκείμενο δύναται να αιτηθεί την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που βρίσκεται, εδώ: (Αίτηση (Φόρμα) άσκησης δικαιωμάτων διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένου (GDPR)), αποστέλλοντάς την, μαζί με ένα αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: “Α.Δ.Τ.”), είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας, στα κεντρικά γραφεία της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ., στην οδό Αισχύλου 4, 185 33, Καστέλλα, Πειραιάς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (info@pashna.gr).

10.3. Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων καθίσταται αδύνατη για την εταιρεία, θα ενημερώσει αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημα, η οποία δεν θα πρέπει συνολικά να ξεπερνά τις 90 (ενενήντα) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματος.

10.4. Εάν έχει ασκηθεί κάποιο ή όλα τα δικαιώματα και εξακολουθεί το υποκείμενο να αισθάνεται ότι οι προβληματισμοί του, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά οι υπόλοιπες αιτιάσεις, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία. Έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει εν συνεχεία καταγγελία και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής (dpa.gr), βρίσκονται διάφορες πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελιών.

 

11. Χρήση Cookies.

11.1. Ορισμός των Cookies.

11.1.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του υπολογιστή σας κατά την περιήγηση στον ιστότοπο της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ. και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου, τη σωστή περιήγηση, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επισκεπτών. Επίσης, χρησιμοποιούνται τα cookies για να αναλυθούν πώς οι επισκέπτες αξιοποιούν τον ιστότοπο, πώς περιηγούνται ή εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα προκειμένου να διορθωθεί, καθώς και για να βελτιωθεί η δομή ή/ και το περιεχόμενο του.

11.2. Αυστηρώς απαραίτητα Cookies.

11.2.1. Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν ο επισκέπτης να κάνει περιήγηση και να τα χρησιμοποιήσει όσον αφορά στις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του υποκειμένου. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου και γι’ αυτό και δεν παρέχεται η δυνατότητα απόρριψης λειτουργίας αυτών.

11.3. Cookies επιδόσεων.

11.3.1. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του ιστοτόπου.

11.4. Cookies Στόχευσης/ Διαφήμισης.

11.4.1. Τα cookies στόχευσης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/ προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή της μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

 

12. Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παρασκευή, 02/02/2024.