1. Δικαιολογητικά για την Ανανέωση Άδειας Παραλίας

Για την ανανέωση της άδειας χρειάζονται τα εξής:

  1. 1. Πρωτότυπη Άδεια Ναυαγοσώστη
  2. 2. Πιστοποιητικό Υγείας/Ιατρική Βεβαίωση
  3. 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. 4. Υπεύθυνη δήλωση
  5. 5. Αίτηση
  6. 5. Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  7. 6. Βεβαίωση Ικανότητας(Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την λήξη της άδειάς σας).