Χρήσιμα Έγγραφα/Δικαιολογητικά

Τα Πιστοποιητικά Υγείας μπορούν να υποβληθούν είτε όλα μαζί (ένα κοινό Πιστοποιητικό που υπογράφουν όλοι οι Ιατροί), είτε μεμονωμένα (κάθε Ιατρός υπογράφει σε ξεχωριστό Πιστοποιητικό).